zamknij
Zadzwoń: 697-423-888

Aktualności

ZASTRZEGANIE NUMERU PESEL

wtorek, 18.06.2024 r.

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe takie jak banki, firmy pożyczkowe, leasingodawcy, SKOK-i, notariusze i dostawcy usług telekomunikacyjnych mają obowiązek weryfikacji numerów PESEL swoich klientów w rządowym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL (RZNP).

Jeśli numer PESEL danej osoby został zastrzeżony, te podmioty są zobowiązane odmówić dokonania czynności. Wprowadzono też ustawowe zwolnienie konsumentów ze zobowiązań zaciągniętych w instytucjach finansowych z wykorzystaniem zastrzeżonego numeru PESEL. Bank nie powinien udzielić kredytu na osobę, która zastrzegła PESEL, a jeśli już to zrobi, nie będzie mógł wymagać spłaty od niej ani od jej następców prawnych, np. spadkobierców

Wniosek dotyczący zastrzeżenia może zostać złożony osobiście w urzędzie każdej gminy w Polsce lub z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ BANKÓW WOBEC KREDYTOBIORCÓW FRANKOWYCH

wtorek, 19 grudnia  2023 r.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dn.14.12.2023 r. (C-28/22) rozstrzygnął klika istotnych kwestii dotyczących  problematyki kredytów frankowych – wypowiedział się m.in. na temat początku biegu terminu przedawnienia roszczeń banku wobec kredytobiorców.

Z wyroku TSUE wypływa wniosek, że początkiem biegu terminu przedawnienia  roszczeń banku jest moment zakwestionowaniu umowy przez konsumenta. W praktyce oznacza to, że termin przedawnienia rozpoczynałby swój bieg od dnia, w którym bank otrzymał wezwanie do zapłaty lub odpis pozwu złożonego przez kredytobiorcę, w którym to kredytobiorca wskazał, że zawarta przez niego umowa kredytu może być nieważna.  W konsekwencji  jeśli bank, w ciągu trzech lat od otrzymania odpisu pozwu kredytobiorcy, nie podjął wobec kredytobiorcy określonych kroków  mających na celu zwrot kwoty wypłaconego kapitału kredytu, kredytobiorca nie będzie prawnie zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconego mu przed laty kapitału kredytu, co oznacza, iż bank nie otrzyma ani złotówki z tytułu spłaty kredytu.

FUNDACJA RODZINNA – NOWOŚĆ W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

środa, 15 lutego 2023 r.

Obecne przepisy obowiązujące w Polsce nie zawierają rozwiązań prawnych, które miałyby usprawnić przekazanie biznesu kolejnemu pokoleniu i tym samym zapewnić ochronę przed podziałem firmy lub majątku, na który polscy przedsiębiorcy pracowali przez lata.

Sytuacja ta ma ulec zmianie za trochę ponad 3 miesiące – wtedy bowiem wejdą w życie przepisy pozwalające na tworzenie fundacji rodzinnej. Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej mają na celu wsparcie rodzinnych przedsiębiorstw i ich właścicieli w międzypokoleniowym zarządzaniu majątkiem, jego akumulacji oraz zabezpieczeniu przed sprzedażą na rzecz osób trzecich.

Przekazanie majątku, w tym firmy rodzinnej, fundacji rodzinnej ma chronić go przed podziałem, umożliwić jego pomnażanie, a więc także czerpanie z niego korzyści, które będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania osób wskazanych przez fundatora. Fundacji rodzinnej będzie przysługiwało również prawo prowadzenie działalności gospodarczej (choć ograniczonej tylko do siedmiu rodzajów). Założyć ją będzie mogła jedynie osoba fizyczna (jedna lub więcej), która dokona utworzenia fundacji poprzez sporządzenie przed notariuszem aktu założycielskiego lub też testamentu przewidującego utworzenie fundacji.

Z perspektywy podatkowej ustawa o fundacji rodzinnej jest korzystna dla zdecydowanej większości podatników, czyli przyszłych fundacji oraz jej beneficjentów.

WAŻNE ZMIANY W PRAWIE TELEKOMUNIKACYJNYM

środa, 6 stycznia 2021 r.

W dniu 21.12.2020 r. weszły w życie nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego, które powinny znacznie ułatwić życie abonentów i poprawić ich pozycję prawną. Najważniejsze zmiany to:

1) ZDALNE WYPOWIEDZENIE UMOWY
Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W praktyce oznacza to, że umowę będzie można wypowiedzieć nie wychodząc z domu – np. wysłać wypowiedzenie mailem.

2) BRAK AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻENIA UMOWY – do tej pory było tak, że operator nie miał obowiązku informowania nas o tym, że nasza aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek. Operator – nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta – będzie musiał poinformować o tym klienta.

3) MONITORING ZUŻYCIA USŁUG – chodzi o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać.To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu.

4) WIĘCEJ CZASU NA PRZENIESIENIE NUMERU – klient będzie mieć więcej czasu (nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy) w przypadku chęci przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO, CZYLI ILE SIĘ KOMU NALEŻY PO ROZWODZIE?

czwartek, 12 marca 2020 r.

Najczęściej, choć nie zawsze, przyczyną podziału majątku wspólnego jest rozwód małżonków. Zgodnie z domniemaniem wynikającym z art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Powyższe jest skutkiem założenia, że oboje małżonkowie swoją osobistą pracą i staraniem dążyli do wypracowania i ciągłego powiększania majątku wspólnego.

Mimo domniemania prawnego o równości udziałów, istnieje możliwość żądania ustalenia nierównego udziału. Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest łączne spełnienie się dwóch następujących przesłanek:

a) istnienia ważnych powodów oraz
b) przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu

Co istotne, żadne ważne powody nie będą mogły stanowić podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy. Podobnie, nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym ważne powody

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, przy ustaleniu istnienia i ocenie skali ważnych powodów, należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli. Przyjmuje się, że konieczne jest wykazanie nagannego postępowania małżonka polegającego na tym, że w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się do powstania dorobku stosownie do swoich sił i możliwości. Takim ważnym powodem może być np. hulaszczy tryb życia, trwonienie majątku czy rażąco niegospodarne postępowanie. Ważnym powodem może być także długotrwała separacja faktyczna (małżonkowie są razem, ale tylko „na papierze”), która uniemożliwia współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym i skutkuje tym, iż każdy z małżonków gospodaruje samodzielnie i dorabia się „na własny rachunek”.

W sprawach o podział majątku żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majtku wspólnym często towarzyszy argumentacja, że osoba, która nie pracowała, a zajmowała się domem i dziećmi, nie przyczyniała się do powstania majątku wspólnego, a tym samym jej udział w majątku wspólnym powinien być mniejszy. Jest to jednak argumentacja błędna – zgodnie z art. 43 § 3 k.r.o., przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

RZECZNIK FINANSOWY

poniedziałek, 11 stycznia 2016 r.

Od trzech miesięcy obowiązuje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, która powołała do życia nową instytucję Rzecznika Finansowego, który będzie bronił interesów konsumentów na rynku usług finansowych.Podstawowym zadaniem Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń oraz udzielanie porad w sprawach wynikających z pomiędzy klientem a instytucją finansową.

Ponadto wskazana wyżej ustawa zawiera wiele istotnych dla konsumentów informacji dotyczących składania reklamacji przez klienta, przewiduje m.in. maksymalny termin rozpatrywania reklamacji, który nie moze być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację ma teraz dla konsumenta ogromne znaczenie. Jeżeli podmiot rynku finansowego nie odpowie na reklamację konsumenta w ustawowym terminie, to taką reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

REZYGNACJA Z WYCIECZKI ZAKUPIONEJ PRZEZ INTERNET

czwartek, 9 czerwca 2015

Od niedawna rozpoczął się okres wakacyjny i związane z tym wyjazdy, wycieczki itp. Jest to z pewnością okres wzmożonej pracy dla biur podróży i wszelkiej maści  organizatorów imprez turystycznych. Coraz częściej decydujemy się na zakup wycieczki nie wychodząc z domu np. przez Internet. W prawie jest to tzw. umowa zawierana na odległość tzn. bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron.

Umowy zawierane na odległość charakteryzują się tym, że od większości z nich konsument może odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji z tego tytułu. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy prawo odstąpienia dotyczy też wykupionej przez Internet wycieczki ?

Co do zasady, niestety nie mamy takiego prawa. Ustawa o prawach konsumenta mówi, że konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej wycieczki turystycznej zakupionej przez internet, jeżeli został oznaczony czas trwania tej usługi.

Jeśli więc wykupiliśmy dwutygodniową wycieczkę na ślicznej greckiej wyspie, ale zmieniliśmy zdanie i chcielibyśmy się udać w inną stronę świata, to niestety nie mamy prawa odstąpienia od umowy mimo, że wycieczkę zakupiliśmy w Internecie.

Są jednak sytuacje kiedy możemy bez negatywnych konsekwencji zrezygnować z wykupionej wycieczki:

1) w przypadku podwyższenia ceny imprezy turystycznej (z powodu np. wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, kursów walut itp.) konsument nie ma obowiązku przyjęcia proponowanej zmiany i ma możliwość rezygnacji z udziału w imprezie bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej,

2) jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej organizator zmienia warunki umowy z konsumentem (np. wysokość ceny, termin wyjazdu, hotel), konsument ma dwie możliwości – może przyjąć nową ofertę przedsiębiorcy albo zrezygnować z wyjazdu ze zwrotem wniesionych przez siebie kosztów.

Konsumentowi odstępującemu w takiej sytuacji od umowy zasadniczo należy się odszkodowanie za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych do udziału w imprezie lub z powodu działania siły wyższej.

Przed zakupem wycieczki w internecie warto więc się dobrze zastanowić .

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI PO USTANIU WSPÓLNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ

środa, 27 maja 2015  11.33

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 kwietnia 2015 r. uznał, że wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego.

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWIE O ALIMENTY
poniedziałek, 23 marca 2015 08:28

W swojej uchwale z dnia 26 lutego 2015 r. (III CZP 110/14) Sąd Najwyższy uznał, że w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego pozwany nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

DATA UISZCZENIA OPŁATY NA POCZCIE
wtorek, 02 września 2014 10:28

W uchwale z dnia 26 lutego 2014 r.( III CZP 112/13) Sąd Najwyższy uznał, że datą uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu wnoszonej w postaci wpłaty gotówkowej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S.A.) jest data przyjęcia tej wpłaty przez operatora.

 
WEKSEL WŁASNY OSOBY PRAWNEJ
poniedziałek, 21 października 2013 20:17

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 października 2013 r. uznał, że nie jest nieważny weksel własny wystawiony przez osobę prawną oznaczoną z pominięciem określenia jej formy prawnej, ale z podaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także weksel własny wskazujący przedmiot działalności gospodarczej wystawcy, niebędący częścią jego firmy.

 
GMINA JAKO PRZEDSIĘBIORCA
niedziela, 28 lipca 2013 11:32

Sprawa o wykonanie umowy o roboty budowlane zawartej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i rekreacji jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych

 
WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z RZECZY WSPÓLNEJ
środa, 03 kwietnia 2013 22:01

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19.03.2013 r. (III CZP 88/12) powziętej w składzie 7 Sędziów Sądu Najwyższego uznał, że współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c.

 
SPRZECZNOŚĆ UCHWAŁY Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO
poniedziałek, 07 stycznia 2013 10:30

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 grudnia 2012 r. (III CZP 84/12) uznał, iż uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z zasadami współżycia społecznego narusza dobre obyczaje w rozumieniu art. 249 § 1 kodeksu spółek handlowych.
 

PRZEDMIOT ZAPISU WINDYKACYJNEGO
wtorek, 23 października 2012 21:19

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r. (III CZP 46/12) uznał, iż zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe wymienione w art. 981[1] § 2 k.c. należące do majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności ustawowej.


NIEKOMPLETNA DATA WYSTAWIENIA WEKSLA
niedziela, 22 lipca 2012 20:37

W wyroku z dnia 18 stycznia 2012 r., II CSK 296/11, Sąd Najwyższy stwierdził, że brak formalny weksla w postaci niewskazania roku w dacie wystawienia weksla nie może być usunięty na podstawie okoliczności towarzyszących wystawieniu weksla, niewynikających z jego treści.

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
czwartek, 12 kwietnia 2012 21:15

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11).

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.
 

ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
poniedziałek, 19 marca 2012 23:12

Zdarza się, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie chcą lub nie mogą dalej zajmować się swoją firmą. Powody tego mogą być różnorakie, jak choćby konieczność zaprzestania działalności gospodarczej, chęć przekazania firmy swoim bliskim lub po prostu jej sprzedaż w celu osiągnięcia zysku.

Przedmiot zbycia

W obecnym stanie prawnym zasadniczo nie ma przeszkód, aby przedsiębiorstwo stało się przedmiotem obrotu gospodarczego.